ویدئوها

زاد روز مرحوم حاج هادی اکبری راد بزرگمرد صنعت اتوبوس سازی ایران, گرامی باد

تشکر و قدردانی مرحوم حاج هادی اکبری راد بزرگمرد صنعت اتوبوس سازی ایران، از خدمات پس از فروش عقاب افشان

مسافر بهشت

مراسم تشییع پیکر مطهر مرحوم حاج هادی اکبری راد 
بزرگ مرد صنعت اتوبوس سازی ایران

تشییع جنازه حاج آقا هادی اکبری راد، پدر صنعت اتوبوس سازی ایران و بزرگ خاندان اکبری راد

در گذشت حاج آقا هادی اکبری راد، پدر صنعت اتوبوس سازی ایران و بزرگ خاندان اکبری راد