آموزش رانندگان


📌آموزش رانندگان 

 

 📍این قسمت : نکات مهم قبل از رانندگی


📌آموزش رانندگان 

 

 📍این قسمت : وظایف راننده قبل از اقدام به رانندگی


📌آموزش رانندگان 

 

 📍این قسمت : منافع مشتری بوسیله آموزش


📌آموزش رانندگان 

 

 📍این قسمت : جوشکاری


📌آموزش رانندگان 

 

 📍این قسمت : توصیه‌های کاربردی بوکسل کردن اتوبوس


📌آموزش رانندگان 

 

 📍این قسمت : توصیه های ایمنی 


📌آموزش رانندگان 

 

 📍این قسمت : تعویض لاستیک  


📌آموزش رانندگان 

 

 📍این قسمت : تعویض باتری