تحویل 20 دستگاه اتوبوس های شهری پارسین به شهرداری تهران

تحویل 20 دستگاه اتوبوس های شهری پارسین به شهرداری تهران