تحویل 15 دستگاه اتوبوس های شهری پارسین به شهرداری تهران