تحویل 5 دستگاه اتوبوس های شهری پارسین به شهرداری اهواز

تحویل 5 دستگاه اتوبوس های شهری پارسین به شهرداری اهواز