سوالات متداول

دسته بندی

بله. شما می توانید با روابط عمومی شرکت واقع در دفتر مرکزی هماهنگی های لازم را به عمل بیاورید تا در زمان مناسب زمینه بازدید شما صورت پذیرد.
جناب آقای صادقی شما ابتدا باید با واحد روابط عمومی تماس گرفته و پس از صحبت های اولیه، در صورت امکان مقدمات دیدار جنابعالی با مدیریت فراهم می گردد.