5 اسفند ماه روز مهندس مبارک


1396/12/05

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است
پنجم اسفند ماه روز مهندس بر همه آنانکه مهندس وجود خویشند مبارک باد