اربعین حسینی بر پیروان مکتب ولایت تسلیت باد


1399/07/17

السلام ای وادی کربلا
السلام ای سرزمین پر بلا
السلام ای جلوه گاه ذوالمنن
السلام ای کشته های بی کفن
اربعین حسینی برشما تسلیت باد