18 خرداد روز جهانی قدس


1397/03/18

امام خمینی: باید همه به پا خیزیم و اسراییل را نابود کنیم.