اخبار

تاریخ : 1401/06/29

آئین رونمائی از ۳۰ دستگاه میدل باس گروه صنایع خودرو سازی عقاب افشان  با حضور وزیر محترم کشور در مشهد

آئین رونمائی از ۳۰ دستگاه میدل باس گروه صنایع خودرو سازی عقاب افشان  با حضور وزیر محترم کشور در مشهد