اخبار

تاریخ : 1400/12/23

بازدید معاون اقتصادی شهرداری کلانشهرمشهد مقدس از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

بازدید معاون اقتصادی شهرداری کلانشهرمشهد مقدس از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان