اخبار

تاریخ : 1400/11/30

بازدید شهردارشهراراک و هیأت همراه از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

بازدید شهردار محترم شهر اراک به همراه جمعی از اعضای شورای اسلامی این شهر و مدیران سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک از محصولات گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

بازدید شهردارشهراراک و هیأت همراه از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

بازدید شهردار محترم شهر اراک به همراه جمعی از اعضای شورای اسلامی این شهر و مدیران سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک
از محصولات گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان