اخبار

تاریخ : 1397/11/13

ساخت اولین سری از سیستم سرمایش و گرامیش 

ساخت اولین سری از سیستم سرمایش و گرامیش اتوبوس های شهری و بین شهری شرکت سرما گستر قومس که طی مراسمی تحویل شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان گردید

ساخت اولین سری از سیستم سرمایش و گرامیش

ساخت اولین سری از سیستم سرمایش و گرامیش اتوبوس های شهری و بین شهری شرکت سرما گستر قومس که طی مراسمی تحویل شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان گردید