اخبار

تاریخ : 1397/11/08

برگزاری کلاس های نوآوری و مدیریت پروژه توسط استاد فرامرز خرمشاهی

کلاس های نوآوری و مدیریت پروژه توسط استاد فرامرز خرمشاهی در تاریخ 8/11/1397 برگزار گردید

برگزاری کلاس های نوآوری و مدیریت پروژه توسط استاد فرامرز خرمشاهی

کلاس های نوآوری و مدیریت پروژه توسط استاد فرامرز خرمشاهی در تاریخ   8/11/1397 برگزار گردید